…för social hållbarhet i det lokala samhällsbygget

Betydelsen och intresset för den öppna fritidsverksamheten ökar när det kommunala och nationella politiska arbetet stärks för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Framför allt handlar det om social hållbar utveckling. FN uppmanar medlemsstaterna att verka för att inkludera unga i beslutsfattandet på alla nivåer för att just stärka social hållbarhet.

Vad menas då med social hållbarhet? Enkelt uttryckt handlar det om att alla människors lika värde är i centrum. Om ett samhälle som har hög tolerans där vi kan leva ett gott liv utan orättfärdiga skillnader. Det förutsätter att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Folkhälsomyndighetens definition finns att läsa på sajten Mötesplats Social Hållbarhet.

Settlementförbundet möter stort intresse när vi lyfter fram ungas möjligheter och behov i samhällsplaneringen. Ett exempel på det är en nytänkande samhällsbyggnadsförvaltning som bjuder in kommunens tjejer till samtal i fokusgrupper när centralorten skall förtätas. Vi på Settlementförbundet har fått uppdraget att stödja arbetet med fokusgrupperna. Utvecklingsarbetet sker genom att samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med aktörerna på den fria tiden. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för tjejerna så att förtätningen bättre svarar mot deras behov av aktiviteter i utemiljön.

Arbetet med social hållbar utveckling, förändrar synen på samhällsbyggandet och mötesplatsens betydelse. Över 400 strateger, utredare, verksamhetsutvecklare och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner träffades nyligen i Uppsala om social hållbar utveckling. En engagerande konferens som inspirerade till samtal om att leda och styra arbetet för social hållbarhet och att minska hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030.

Konferensen lyfte fram nödvändigheten av att samarbeta över ”stuprören”. Att det behövs ökad samverkan mellan förvaltningar och verksamheter för att klara de övergripande strategiska målen i kommunerna. Här lyftes också fram att planeringen av nya bostadsområden och upprustning av befintliga förutsätter att det finns tillgång till mötesplatser, lokalt samarbete och strukturer som stärker tillit och trygghet.

Regeringen beslöt i juni i år att skjuta till medel för att öka stödet till den kommunala öppna fritidsverksamheten. Regeringen vill med stödet att ungdomar får ökade möjligheter till goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Att regeringen nu lyfter fram den öppna fritidsverksamhetens roll i samhällsutvecklingen kan sägas vara unikt. Här förtydligas också att tiden ungdomar spenderar utanför skolan har stor inverkan på deras liv. Ungdomar har ofta mer fritid än den äldre befolkningen. Tiden utanför skolan spelar en viktig roll för ungas personliga utveckling, sociala tillit och etablering i arbets- och samhällslivet. Här har alla aktörer inom öppen kommunal fritidsverksamhet en viktig roll att fylla. Vi hjälper gärna till.