För ledare i öppen verksamhet

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Under alla stegen arbetar deltagarna med det egna ledarskapet inom ramen för olika teman.

Validering ingår och är kostnadsfri vid anmälan till samtliga tre stegen i grundutbildningen.

Tema Grund 1

Fokus är på såväl individen som gruppen genom att ta upp både psykologiska och sociologiska grundbegrepp. Hur fria tiden har förändrats från dåtid till nutid. Kommunikativt ledarskap och känna till teorier och praktik om ledarskap samt förstå innebörden av empowerment.

Innehåll i korthet:
Psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling
Grupp – ungdomar – sociologiska och psykologiska grundbegrepp
Fritid – den fria tiden – nu och då
Jag som ledare – ungdomsledarens roll – att leda, stödja, stärka egenmakten

 • Läranderesultat/deltagaren ska
 • Känna till psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling.
 • Känna till sociologiska grundbegrepp som förklarar hur grupper beter sig.
 • Kunna hur synen på den fria tiden har förändrats från dåtid till nutid.
 • Kunna kommunikativt ledarskap och känna till teorier och praktik om ledarskap.
 • Förstärka sin förmåga att reflektera över den egna ledarrollen.
 • Kunna och förstå begreppet empowerment.
Tema Grund 2

Fokus speciellt på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Belyser betydelsen av det sociala köner och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare. Om inkludering – hur inkluderar eller exkluderar vi? Arbetet med ledarskap utifrån mobilisering och konflikthantering. Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald.

Innehåll i korthet:

 • Demokratiska behörighetsprocesser och cirkulära kommunikationstekniker
 • Det främjande förhållningssättet
 • Leda engagemang – mobilisera – hantera konflikter
 • Genus – jämställdhet – mänskliga rättigheter
 • Inkludering – diskriminering – mångfald
Tema Grund 3

Fokus är på det egna ledarskapet kopplat till lokalsamhället. Här synliggörs strategier för lokalt utvecklingsarbete – utifrån fritidsledarens perspektiv. Stor vikt läggs på projektutveckling och ledarroll i projekt. Hur du som ledare arbetar med mål och kvalitet i den öppna fritidsverksamheten.

Innehåll i korthet

 • Strategier för lokalt utvecklingsarbete
 • Från idé till projekt, projektutvecklingsmetodik
 • Mål och kvalitetsarbete samt styrdokument
 • Sociala medier

Validering av kompetens

– för ledare i öppen fritidsverksamhet.

Med validering kan man garantera kompetens på viss nivå i enlighet med eqf-systemet (European Quality Framework). Fritidsforum, Valla folkhögskola, Kommunal samt Nordiskt Valideringsforum har valt att yrkesbenämna denna samlade kompetens – Ledare i öppen fritidsverksamhet.

I samband med Grundkursen är det möjligt att validera sig inom följande moduler:

 • Demokrati och värdegrund
 • Gruppers och individers utveckling
 • Ledarskap, organisering och medarbetarskap
 • Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet
 • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

För mer info: staffan.lindqvist@settlements.se, 072-311 94 00