Områdesbaserat arbete syftar till att stärka ungas möjligheter och empowerment. När fritidsledare tillsammans med unga, föräldrar, boenden och lokala aktörer utforskar hur området kan förstärka en meningsfull fritid stärks den sociala hållbarheten.

Kursen lyfter framgångsrika strategier för en meningsfull fritid, ökad lokal trygghet och hur verksamheten kan stärka ungas nätverksbyggande och kamratrelationer. Utifrån aktuella studier ges en ökad förståelse kring förutsättningarna att möta olika målgruppers behov.

Olika områdesbaserade verksamheter presenteras. De ger exempel på aktiviteter, verksamhet och förhållningssätt.

Kursen ger verktyg för att kartlägga, ta fram handlingsplaner och genomföra områdesbaserat arbete.

Distanskursen är uppbyggd i två steg samt summerande del med presentationer av er kursuppgift.

Kursen genomförs genom tre onlineträffar. Vi varvar föreläsning, chatt för frågor och eget arbete (enskilt eller i grupp) för att erövra en metod. Metodmaterial och kunskapssammanställningar mejlas ut inför varje steg. Mellan varje träff har vi enskild handledning.

Steg 1 Introduktion i Områdesbaserat arbete – ca 2 h

Steg 2 Förstå området, ungas livsvillkor och möta behoven – ca 2 h

Steg 3 Summering och presentation av era hemuppgift – ca 2 h

Kursuppgift: Skriva en sammanställning om ”Hur skapa inkluderade offentliga rum, möta ungas livsvillkor och behov utifrån ert områdets förutsättningar”

7 oktober kl 13-15, Steg 1 Introduktion: Områdesbaserat arbete

Summerande bakgrund: Historiskt, internationellt samt  utmaningar lokalt och globalt. Den öppna fritidsverksamhetens utveckling i Sverige. Områdesbaserat arbete och öppen fritidsverksamhet – exempel. Fritidsledarens yrkesroll och kompetensfält. Genomgång av hemuppgift: Genomföra metoden ”Gå och förstå” tillsammans med ungdomar. Hemläsning: En sammanställning om hur skapa inkluderande offentliga rum

21 oktober kl 13-15, Steg 2 Förstå området, ungas livsvillkor och möta behov

Reflektion kring hemuppgiften och hemläsningen. Utifrån samtalet fördjupar vi oss i olika metoder för att öka områdesförståelsen. Genomgång av grundläggande verktyg och metoder i det områdesbaserade arbetet. Presenterar fler exempel på områdesbaserade verksamheter. Om begreppet plats-obundet och att arbeta på olika arenor, mötesplatser och möta olika målgruppers behov. Exempel på hur öppen fritidsverksamhet och samhällsbyggnad kan samverka.

Genomgång av kursuppgiften: Hur skapar vi inkluderande offentliga rum, möter ungas livsvillkor och olika målgruppers behov? Hemuppgiften ska utgå från ert områdes förutsättningar. Ungas delaktighet i kursuppgiften kan öka förståelsen och skapa engagemang för olika aktiviteter och verksamhet. Ta stöd av grundläggande verktyg och metoder för områdesbaserat arbete. Vi bifogar artiklar och sammanställningar till stöd för kursuppgiften.

4 november kl 13-15.00, Summering och presentation av hemuppgift

Presentation av hemuppgiften, samtal och reflektion kring utmaningar och möjligheter.

Summering kring områdesbaserat arbete.

Datum
7 oktober, 21 oktober och 4 november 2020

Tid
13.00-15.00

Plats
Bjuds in att delta via länk.

Kursledare
Lisa Ingestad och Staffan Lindqvist

Kursavgift
Medlemmar  2 550 kr
Övriga  2 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlements.se

Anmälan