Verksamhet & Medlemskap

Svenska Settlementförbundets verksamhet
Agenda

Verksamhetens syfte är att vara en resurs och verka för att stärka samt att bedriva opinion för den öppna fritidsverksamheten, fritidsverksamheten i skolan, områdesbaserad verksamhet och öppen kulturverksamhet utifrån settlementidén. Svenska Settlementförbundet erbjuder olika insatser till unga, fritidsledare, chefer och strateger.

Kompetensstödjande verksamheten – även för de som inte är medlemmar

Grundutbildning för ledare, kurser, konferenser, studieresor, validering samt nätverksträffar.

För medlemmar är dessa kostnadsfria eller har en lägre avgift.

Medlemskap ger tillgång till:

  • Nätverk & digitala träffar kring aktuella frågor
  • Utvecklingssatsningar och projekt så väl lokala, nationella som internationella
  • Regionala träffar
  • Bidrag för unga att söka
  • Support och handledning till ungdomar, fritidsledare och chefer
  • Bidrag till idéburna medlemmar
  • Medlemssidor: Metod- o processmaterial, rapporter mm
  • Kurser, konferenser, studieresor mm till lägre kostnad
  • Validering för att kvalitetssäkra ledarskapet till lägre kostnad

Medlemskap innebär att föreningsdriven eller kommunal mötesplats och områdesverksamheter kan delta utan kostnad i förbundets utvecklingsprojekt, nätverk, regionala och lokala träffar samt unga kan söka olika projektbidrag.

– Idéburen mötesplats och områdesverksamhet
Mötesplats/verksamhet med fler än 60% av medlemmarna  som är unga mellan 6 – 25 år ansök om organisationsbidrag
.

– Ungdomsförening
Ungas föreningar med fler än 60% av medlemmarna  som är unga mellan 6 – 25 år ansök om organisationsbidrag.

– Kommunal mötesplats och områdesverksamhet
Nytt från 2020 – alla verksamheter i kommunen ansluts till förmånligare medlemsavgift.
Det går (fortsatt) att ansluta per verksamhetsställe.

Medlemsavgifter  2021

Medlemsavgift när alla verksamheter i kommunen ansluts. 

Har kommunen fler invånare än 10 000, tillkommer ytterligare 2 975 kr per 10 000 invånare. Dvs mer än 10 001 invånare och mindre än 20 000 invånare är medlemsavgiften 5 950 kr per år. Mellan 20 001 upp till 30 000 invånare är medlemsavgiften 8 925 kr.

Det går att (fortsatt) ansluta per verksamhetsställe och även få reducerad avgift. Medlemsavgiften är som tidigare 4 995 kr.

Verksamheten har samma medlemsförmåner, där närmast ansvarig chef har möjlighet att delta i förbundets Chefsnätverk utan kostnad.

Reducerad medlemsavgift (gäller alla medlemmar).

Verksamhet som har en årsomslutning på 1 200 tkr eller lägre per år är medlemsavgiften 2 975 kr per år.
Om verksamheten har en årsomslutning på 200 tkr eller lägre per år är medlemsavgiften 0 kr per år

Medlemskap kan sökas av:

Idéburen mötesplatser och områdesverksamheter

Ungdomsföreningar

– Kommunala mötesplatser och områdesverksamheter 


Bli medlem och info

Kontakta kansliet: kansli@settlements.se

0705-77 07 26