Så har det hänt igen … fritidsgården har hamnat i kvällstidningen med katastrofala rubriker.

Vi vet att om ett gäng ungdomar med problem som tar fritidsgården i anspråk ökar risken för de få unga som vågar sig dit, men inte har problem, riskerar att få det. Det motsatta att om ett fåtal ungdomar med problem kommer till en fritidsgård där flertalet är engagerade i meningsfulla fritidsaktiviteter och är måna om varandra ökar det möjligheterna för de som har problem.

I grunden handlar det om vad en fritidsgård är! Om hur det politiska uppdraget är formulerat.

Lägger vi fokus vilka insatser som har stöd i forskningen framkommer tydliga förutsättningar och vilket fokus ett framgångsrikt arbete behöver ha.

Näst efter familjen är det kamratgruppen som formar ungas värderingar. Därför är det så viktigt att ha fokus på att stödja alla ungas förutsättningar att få vänner och goda kamrater. Vi behöver också säkra tillgången till vuxna ledare som supporta unga och vi vet även av forskningen att ha ett intresse också är en av de starka skyddsfaktorerna för hälsa.

Vi vet också att unga i sitt vuxenblivande, som är en särskilt sårbar period, mer eller mindre söker utmaningar och t o m farligheter. Det är en del i att bli vuxen att erövra möjligheter samt att hantera dilemma och faror. Tillgången till närvarande föräldrar är förstås viktig. Men studier visar också att om bara en vuxen ser mig i mitt sökande, i växandet och identitetsskapandet ökar hens möjligheter att känna trygghet i denna process. Det ökar den ungas möjlighet att bli en trygg vuxen.

Fritidsledare arbetar för att stödja, vägleda och inspirera unga i denna kritiska period i livet. Med ett politiskt uppdrag att ha fokus på destruktiva kamratgäng berövar inte bara alla andra ungas växande. Det risker också att utsatta ungdomar hamnar ännu längre ifrån möjligheten att bryta en nedåtgående spiral.

Självklart behöver unga i utsatthet och med destruktiva kamrater att få stöd. Här kan fritidsledaren vara en tillgång. MEN det förutsätter att framför allt socialtjänst men även polis tar huvudansvaret. Fritidsledaren arbetar gärna i samarbete med skolan men det förutsätter att samarbetet är baserat på två likvärdiga kompletterande kompetenser. Det formella lärandet och det icke formella lärandet.